Privacy verklaring

Deze website wordt je aangeboden door Marble Communications B.V
Ceintuurbaan 18
8024AA Zwolle, The Netherlands
Kvk-nummer 74375431
Btw NL859872117B01
+31 (0)38-2020131


PrivacyvoorwaardenIn de onderhavige privacyvoorwaarden wordt dezelfde terminologie gebruikt als in de gebruiksvoorwaarden, met dien verstande dat u als gebruiker van de Website niet als Member of Bezoeker wordt aangeduid, maar met ‘u’. Voorts wordt onder “Bedrijf” verstaan de exploitant van de Website, te weten: Marble Communications B.V Zwolle, The Netherlands, Nederland (KvK nummer 74375431).Deze privacyvoorwaarden worden uitgegeven door Marble Communications B.V, gevestigd te Zutphen (KvK nummer 74375431) voor de levering van Diensten via de Website, welke aldus door Bedrijf wordt geëxploiteerd. Lees deze privacyvoorwaarden zorgvuldig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens worden verkregen en verwerkt.Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en deze privacyvoorwaarden, gebruik deze Website dan niet en registreer u dan niet voor de Diensten.Artikel 1. | Inleiding


Marble Communications B.V is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het u informeren over hoe Marble Communications B.V uw persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en alle andere daaraan gerelateerde software. Marble Communications B.V fungeert als de gegevensverwerker en ontvangt en verwerkt alle identificeerbare persoonsgegevens ("IPG") en niet-identificeerbare persoonsgegevens ("Non-IPG") van gebruikers van de Website. Deze privacyvoorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met de gebruiksvoorwaarden. Als u contact met Marble Communications B.V wilt opnemen over deze privacyvoorwaarden, neem dan contact op de wijze zoals boven omschreven.Artikel 2. | Verzamelen persoonsgegevens


Website verzamelt IPG en Non-IPG van u. IPG betreft informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Non-IPG is informatie die moet worden gecombineerd met andere informatie om u persoonlijk te kunnen identificeren.
Welke IPG verzamelt Marble Communications B.VU hoeft Marble Communications B.V geen informatie te verstrekken wanneer u de Website bezoekt. Echter, om volledig gebruik te kunnen maken van de Website, kan Marble Communications B.V IPG verzamelen, zoals uw naam, geboortedatum, emailadres, leeftijd, telefoonnummer en Content. Marble Communications B.V kan ook uw relevante betalings- of creditcardgegevens verzamelen als u van betaalde Diensten op de Website gebruik maakt. Houd er rekening mee dat alle betaalgegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt door de betaalprovider van Marble Communications B.V. Als u een bedrijf bent, kan Marble Communications B.V relevante bedrijfsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot uw bedrijfsnaam, bedrijfsidentiteit, vestigingsadres en betaalgegevens verzamelen en verwerken.Welke Non-IPG verzamelt Marble Communications B.VWanneer u gebruik maakt van de Website, kan Marble Communications B.V Non-IPG van u verzamelen, zoals uw IP-adres, postcode, geslacht, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, registratiegeschiedenis, interacties met de Website, gebruiksinformatie, locatie, verwijzende URL, browser, besturingssysteem, datagebruik, dataoverdracht en uw internet serviceprovider. Marble Communications B.V kan tevens informatie van u verzamelen met betrekking tot berichten die u plaatst op de openbare ruimtes van de Website, berichten die u naar Support stuurt en correspondentie die Support ontvangt van andere members of derden over uw activiteiten of berichten.Artikel 3. | Gebruik van uw persoonsgegevens


Sommige persoonsgegevens van u zullen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Website om de communicatie tussen gebruikers te vergemakkelijken. Marble Communications B.V zal uw persoonsgegevens nooit verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming; echter stemt u ermee in dat Marble Communications B.V dan wel de aan Marble Communications B.V verbonden servicepartners uw persoonsgegevens op de volgende manieren kunnen gebruiken:

  • Om u de mogelijkheid te verschaffen om de Diensten te gebruiken op een veilige en efficiënte wijze. Allereerst worden uw persoonsgegevens dan ook gebruikt voor de uitvoering van het Lidmaatschap. Zonder de door u bij de registratie opgegeven persoonsgegevens kan het Lidmaatschap niet worden uitgevoerd, hetgeen tevens geldt voor betaalgegevens betreffende het Premium Lidmaatschap. Bij gegevensverwerking ter uitvoering van het Lidmaatschap gaat het onder meer om het opstellen en openbaren van een memberprofiel (ten behoeve van andere members), het delen van persoonsgegevens met het Bedrijf, het doorsturen en bewaren van chatberichten tussen u en andere members, het faciliteren van de overige functionaliteiten van de Website en andere aspecten die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van het Lidmaatschap, zoals voor het bieden van klantenservice. Voor betalingen die verband houden met het Premium Lidmaatschap, wordt om de in dat kader relevante gegevens verzocht en worden deze dienovereenkomstig verwerkt;
  • Om uw ervaringen bij gebruik van de Website te verbeteren;
  • Het ontvangen van (email)berichten die nodig zijn om de overeengekomen Diensten uit te voeren. Voorts kunt u berichten ontvangen aangaande informatie omtrent de Diensten van Marble Communications B.V die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap. Ten aanzien van de ontvangst van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Marble Communications B.V of derden, anders dan berichten zoals bedoeld in de vorige twee volzinnen, is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze;
  • Om de prestaties van de Diensten te meten;
  • Om fraude en misbruik te voorkomen, en voor de opsporing, preventie en het oplossen van eventuele geschillen met betrekking tot deze privacyvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden van Marble Communications B.V;
  • Om uw persoonsgegevens te delen met partners van Marble Communications B.V of door Marble Communications B.V anderszins ingeschakelde derden om diensten aan Marble Communications B.V te verlenen, met inachtneming van de verplichtingen in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden en op voorwaarde dat deze partners c.q. derden uw persoonsgegevens slechts gebruiken om namens Marble Communications B.V te handelen en volgens instructies van Marble Communications B.V.

Artikel 4. | Uw gegevens openen, bewerken en verwijderen


U bent in staat om uw persoonsgegevens die onder uw account zijn opgeslagen te benaderen. U kunt deze persoonsgegevens bewerken. Als u vragen hebt of uw door Marble Communications B.V verzamelde IPG wilt bekijken of wijzigen, kunt u contact met Support opnemen. U hebt de volgende rechten op alle middels de Website door u verstrekte IPG. U kunt:

  • de door u verstrekte IPG bekijken;
  • verzoeken om een correctie van eventuele fouten of wijzigingen van verouderde of gewijzigde IPG;
  • verzoeken om uw IPG niet te gebruiken om contact met u op te nemen;
  • verzoeken om uw IPG te verwijderen uit de administratie van Marble Communications B.V.Bovendien kunt u, indien en voor zover u wilt dat Marble Communications B.V uw IPG uit haar databases verwijdert, contact met Support opnemen. Tijdens uw gebruik van de Website, alsook nadat u uw account hebt verwijderd, dient u er rekening mee te houden dat Marble Communications B.V mogelijk ontoegankelijke kopieën van uw IPG en Non-IPG bewaart, inclusief eventuele communicatie die u via de Website hebt verstuurd voor interne en juridische doeleinden die onderworpen zijn aan het beleid van Marble Communications B.V inzake gegevensbewaring.Voorts heeft u het recht om Marble Communications B.V te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.Artikel 5. | Cookies en tracking


De Website kan cookies en andere tracking gebruiken. Zie de cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en tracking op de Website.Artikel 6. | Serviceproviders


Website integreert en gebruikt een aantal diensten afkomstig van derden. Marble Communications B.V kan sommige persoonsgegevens met deze serviceproviders delen om hen in staat te stellen hun diensten aan Marble Communications B.V te leveren, inclusief het verzamelen en beheren van uw IPG en Non-IPG, het analyseren van data, het verlenen van marketingdiensten, het uitvoeren van onderhoud aan de Website en het verlenen van klantenservice. Marble Communications B.V zal een verwerkersovereenkomst met elke serviceprovider sluiten voordat diensten van derden worden geïmplementeerd op de Website teneinde ervoor zorg te kunnen dragen dat uw IPG veilig worden gebruikt, opgeslagen en overgebracht in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.Artikel 7. | Toegang tot uw gegevens voor derden


Marble Communications B.V gebruikt derden om haar te helpen (zoals hierboven vermeld), inclusief partners, hostingpartijen en anderen om u toegang tot de Website en de Diensten te kunnen geven. Marble Communications B.V kan haar bevoegdheid om persoonsgegevens te verzamelen, te benaderen, te gebruiken en te verspreiden, uitbesteden aan derden. Daarom is het nodig dat u de derde partijen toestemming verleent om uw persoonsgegevens te gebruiken in dezelfde mate als waarin u Marble Communications B.V toestemming verleent, e.e.a. zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. U stemt er hierbij dan ook mee in dat de in deze privacyvoorwaarden besloten toestemming ook geldt voor de bedoelde derden.Artikel 8. | Overige grondslagen van verwerking persoonsgegevens


Voorts kan Marble Communications B.V, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van u verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van enig persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marble Communications B.V of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.Artikel 9. | Links


Marble Communications B.V of andere gebruikers van de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover Marble Communications B.V geen controle heeft. Bij het benaderen van een derde-partij-site via de Website, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat deze websites van derden niet worden gescreend op privacy of veiligheidskwesties door Marble Communications B.V. Marble Communications B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden, zoals door adverteerders op de Website of op websites van derden verzamelde of gebruikte persoonsgegevens. U dient hun (privacy)voorwaarden te raadplegen voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. U vrijwaart Marble Communications B.V van alle aansprakelijkheid in verband met de inhoud van websites van derden.Artikel 10. | Veiligheidsmaatregelen


Marble Communications B.V heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien persoons- en in het bijzonder betaalgegevens middels de Website door u worden verstrekt, wordt ter overdracht van deze gegevens gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Deze software versleutelt alle voor de overdracht relevante gegevens, zoals creditcardnummer, bankrekening, naam en adres. Marble Communications B.V kan geen absolute waarborgen bieden omtrent uw privacy. Om deze reden wordt aangeraden antivirussoftware en firewalls te gebruiken en andere passende voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen privacybedreigingen.Artikel 11. | Leeftijd


Marble Communications B.V verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent en de Website gebruikt, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken en geen persoonsgegevens aan Marble Communications B.V te verstrekken. Indien u veronderstelt dat Marble Communications B.V per ongeluk persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neemt u dan contact op met Support.Artikel 12. | Internationale gegevensverwerking


Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en worden bewaard op computers buiten uw land waar de privacyregels niet zo streng zijn als in uw land. Uw toestemming krachtens deze privacyvoorwaarden, gevolgd door het door u verstrekken van persoonsgegevens, impliceert dat u akkoord bent met die overdracht. De aan Marble Communications B.V verstrekte IPG en Non-IPG worden verzameld, verwerkt, opgeslagen, bekend gemaakt en verwijderd overeenkomstig de toepasselijke EU-wetgeving, alsook deze privacyvoorwaarden. Als u geen EU-ingezetene bent, erkent u en stemt u ermee in dat Marble Communications B.V uw persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken en aan andere entiteiten buiten uw land kan verstrekken. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten uw land bevinden.Artikel 13. | Fusie, faillissement, overname, etc.


In het geval dat Marble Communications B.V is betrokken bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, mogen uw persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. Houdt u er rekening mee dat zodra uw persoonsgegevens zijn overgedragen, uw privacyrechten kunnen veranderen.Artikel 14. | Wijzigingen


Marble Communications B.V past deze privacyvoorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als Marble Communications B.V wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij u daarvan voorafgaand middels de Website in kennis stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. Marble Communications B.V raadt u dan ook aan om deze privacyvoorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat u steeds volledig op de hoogte bent van de verwerking van persoonsgegevens door of namens Marble Communications B.V en het beschermen van uw eigen privacy. Als u gebruik maakt van deze Website na een wijziging van deze privacyvoorwaarden, wordt geacht dat u akkoord bent met de gewijzigde privacyvoorwaarden.ContactIndien u vragen heeft over deze privacyvoorwaarden, wordt u verzocht contact met Support op te nemen.Versie: 15 april 2018